• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,798,235 hits to-date.   This site has seen 162,798,235 hits to-date.   This site has seen 162,798,235 hits to-date.   This site has seen 162,798,235 hits to-date.   This site has seen 162,798,235 hits to-date.   This site has seen 162,798,235 hits to-date.   This site has seen 162,798,235 hits to-date.   This site has seen 162,798,235 hits to-date.   This site has seen 162,798,235 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ปกครองชลบุรี จัดโครงการพัฒนาด้านการข่าวจังหวัดชลบุรี พิมพ์

     วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดชลบุรี ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Image

 

     ตามที่กระทรวงมหาดไทย มอบหมายและสนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและขายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่อทางราชการต่อไป
     พันจ่าเอก ชยพล รัตนวิสุทธิกุล ป้องกันจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดชลบุรีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานการข่าวภาคประชาชน ให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร เบาะแสที่เป็นประโยชน์ ต่อทางราชการในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และขยายฐานสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนด้านการข่าวในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป
     สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานด้านการข่าวกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตกำนัน แพทย์ประจำตำบล ราชสีห์พักษ์ราษฏร์ สมาชิก อส.และอปพร จำนวน 80 คน พร้อมทั้งยังไดรับการสนับสนุนวิทยากรจาก วิทยากรจิตอาสา 904 ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี และได้รับการสนับสนุนสถานที่ฝึกอบรมและอุปกรณ์จากอำเภอเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่นำข้อมูลข่าวสารทางราชการขยายไปยังภาคประชาชนให้ถูกต้องต่อไป
     นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายด้านการความมั่นคงของรัฐ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความมั่นคงภายใน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมในสังคม เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมและเสริมสร้างระบบการข่าวที่ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ครอบคลุมทุกพื้นที่อีกด้วย
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปอีกว่า ขอให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ตั้งใจศึกษาหาความรู้จากวิทยากร เพื่อนำไปปฏิบัติงาน พัฒนาประสิทธิภาพงานการข่าวภาคประชาชน ให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร เบาะแสที่เป็นประโยชน์ ต่อทางราชการในการแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ ตอลดจนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนได้อย่างทันต่อสถานการณ์ต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 05 กรกฎาคม 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.