เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 165,120,058 hits to-date.   This site has seen 165,120,058 hits to-date.   This site has seen 165,120,058 hits to-date.   This site has seen 165,120,058 hits to-date.   This site has seen 165,120,058 hits to-date.   This site has seen 165,120,058 hits to-date.   This site has seen 165,120,058 hits to-date.   This site has seen 165,120,058 hits to-date.   This site has seen 165,120,058 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
แถลงข่าวงานสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ พิมพ์

     การแถลงข่าว วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 งานสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 25 และเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 22.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Image

 

     ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการด้านการเรียนการสอนครั้งแรก ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา  2539  ปัจจุบันมีจำนวนนิสิตทั้งสิ้น 11,000 คน ใน 5 คณะวิชา ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา โดยมุ่งเน้นการผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ EEC การวิจัยและบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
     ทุกวันที่ 26 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา และในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 ของการสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา กำหนดให้วันที่ 26 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนาของวิทยาเขตศรีราชา โดยในปีนี้เป็นโอกาสครบเป็นปีที่ 25 และได้จัดงานงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ขึ้น ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2563 เป็นเวลา 10 วัน ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา  เพื่อเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน  การส่งเสริมการเรียนรู้และความสามารถของนักเรียนในภาคตะวันออก และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพจากทั่วทุกภาคของไทย  
 ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนี้
- ส่วนของผู้ประกอบการ
     - กำหนดให้ผู้ประกอบการทุกรายสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ
     - กำหนดให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จัดทำฉากกั้นระหว่างสินค้ากับผู้รับบริการ
      - ผู้ประกอบการต้องผ่านการคัดกรองเช่นเดียวกับผู้เที่ยวงาน
- ผู้เข้าเที่ยวชมงาน
     - กั้นแนวเขตโดยรอบบริเวณจัดงานเกษตรศรีราชาแฟร์
     - กำหนดจุดและทำการคัดกรอง COVID-19 ทางเข้า-ออกบริเวณงาน 4 จุด เวลา 08.00-22.00 น. 
ได้แก่ ประตู 1 ประตู 2  หน้าอาคาร 1 บริการวิทยาการ และบริเวณทางเข้างานด้านหน้ากองอำนวยการ
     - วัดอุณหภูมิผู้เข้าบริเวณงานทุกคน
     - ให้ผู้เข้าบริเวณงานลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “ ไทยชนะ”
     - บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือผู้เข้าบริเวณงานทุกคน
     - ให้ผู้เข้าบริเวณงานสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
     - บริการแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้เข้าบริเวณงาน (เฉพาะผู้ที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยมา)
     - ติดตั้งที่เหยียบกดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในบริเวณทั่วทั้งงานอย่างน้อย 10 จุด
     - ประชาสัมพันธ์การเว้นระยะห่างตามหลัก Social Distancing
    
ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
     - พิธีเปิดงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2563 ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 13 พลศึกษา วิทยาเขตศรีราชา โดยมีประธานในพิธีเปิดคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ท่านอิทธิพล คุณปลื้ม พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตวิทยาเขตศรีราชา ระหว่างเวลา 9.30 – 12.00 น.
     - พิธีวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 25 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ภายในงานจัดให้มีพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาคไหว้พ่อปู่ฤาษีหน้าวัว และพ่อปู่ขาว ซึ่งเป็นสิ่งที่เคารพและบูชาของบุคลากรและนิสิต รวมไปถึง
     - พิธีสงฆ์ การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคลกับผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
      - กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ ในงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563
ระดับที่แข่งขัน มัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา หน่วยงาน รายการแข่งขัน สถานที่

08.30-16.30 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
การแข่งขันการเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน
อาคาร 23 ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม

08.30-16.30 น.
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
การแข่งขันทางวิชาการหัวข้อการแข่งขัน “Science Observation and Questions”
อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

08.30-16.30 น.
คณะเศรฐศาสตร์ ศรีราชา
การแข่งขันทางวิชาการ หัวข้อ Econ Board Game “I’m The Boss”
ห้อง 18001 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

08.30-16.30 น.
คณะวิทยาการจัดการ
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบริหารธุรกิจในหัวข้อ “ธุรกิจในยุคโควิด-19” (Bussiness in the COVID-19 Situation)
อาคาร 28 คณะวิทยาการจัดการ

08.30-12.00 น.
บริษัทไทยออยล์ จำกัด(มหาชน)
การแข่งขันตอบปัญหาพลังงานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อาคาร 13 พลศึกษา


หมายเหตุ : โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ติดต่อขอรับระเบียบกติกา และแบบตอบรับได้ที่ งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เบอร์โทรติดต่อ 065-716-2628
     ฝึกอบรมวิชาชีพ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สถานที่จัดฝึกอบรม อาคารเรือนไม้ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา การจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่ชุมชนและบุคคลที่สนใจในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 15 จำนวน 2 วิชา ดังนี้
อบรมอาหารทะเลแปรรูป (กุ้งเหยียดและปลากระพงแดดเดียว) พร้อมสอนการบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่าย
เวลา 9.00 น. – 12.00 น. จำนวน 30 คน
อบรมทำซอสประกอบอาหาร (ซอสอเนกประสงค์ ,ซอสผัดไทย, ซอสกะเพรา)
เวลา 13.00 น. – 16.30 น. จำนวน 30 คน
*** อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ช้อป..สินค้าที่จำหน่ายในงานเกษตรศรีราชาแฟร์  ครั้งที่ 15 
     ซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ เช่น พืชตระกูลเฟิร์น ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง พันธุ์ไม้ผลสายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์หายาก อุปกรณ์การเกษตรและปุ๋ย เครื่องสีข้าวไร้แกลบ สัตว์เลี้ยง สินค้าอุปโภคและสินค้า OTOP สินค้าบริโภค แคปหมูไร้มันเมืองแพร่ ชาชัก ไส้กรอกยืนรอ ปลาส้มกำนันจุล เฟอร์นิเจอร์ ผลิตผลการเกษตร เช่น มะขามหวานเพชรบูรณ์ ผักปลอดสารพิษ สินค้าเทคโนโลยี เช่น เครื่องกรองน้ำ เครื่องฟอกอากาศ มากกว่า 600 ร้านค้าให้ได้เลือกช้อปปิ้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม Page Facebook เกษตรศรีราชาแฟร์ https://www.facebook.com/pg/KUSRCFAIR/posts/

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 16 มกราคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.