เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 165,120,154 hits to-date.   This site has seen 165,120,154 hits to-date.   This site has seen 165,120,154 hits to-date.   This site has seen 165,120,154 hits to-date.   This site has seen 165,120,154 hits to-date.   This site has seen 165,120,154 hits to-date.   This site has seen 165,120,154 hits to-date.   This site has seen 165,120,154 hits to-date.   This site has seen 165,120,154 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชลบุรีต้นแบบ TOD คมนาคม สร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ พิมพ์

     สัมมนาหาข้อสรุปผลการศึกษาในพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคม สร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC และศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก

Image

     บ่ายวันที่ 14 ส.ค.63 ที่ห้องประชุมพิมาน โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จ.ชลบุรี นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้กล่าวในการสัมมนาเพื่อสรุปผลการศึกษาในพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดชลบุรี โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคม สร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”
     โดยจังหวัดชลบุรี มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็น “เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค” เนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ที่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
     รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยที่กระจายความเจริญสู่เมืองหลักในภูมิภาค และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมือง TOD พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟพัทยา จังหวัดชลบุรี กำหนดวิสัยทัศน์ให้เป็น “เมืองท่องเที่ยวระดับโลก ศูนย์กลาง EEC เมืองสภาพแวดล้อมดีสำหรับทุกคน
     แนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟพัทยา มุ่งส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ “ศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ของพัทยา” ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินผสมผสาน และสร้างสรรค์กิจกรรมภายในเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ ผสานความเป็นเมืองระดับโลกกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และเอื้อต่อการขยายตัวของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ชีวิตในเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
     Transit Oriented Development: TOD คือ แนวคิดการพัฒนาพื้นที่เมืองโดยรอบศูนย์เปลี่ยนถ่ายหรือสถานีขนส่งมวลชน ที่มีความกระชับ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน เน้นการเดินเท้าและการปั่นจักรยานในระยะ 400-650 เมตร และส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
     สำหรับแนวคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริเวณพื้นที่รอบสถานีรถไฟพัทยา เน้นเปิดศักยภาพของพื้นที่มีสถานีรถไฟทางคู่และสถานีรถไฟความเร็วสูงเป็นศูนย์กลางการพัฒนา แบ่งการพัฒนาเป็น 4 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ปี 2564-2565 ระยะสั้น ปี 2566-2570 ระยะกลาง ปี 2571-2575 และระยะยาว ปี 2576-2580 โดยแบ่งพื้นที่พัฒนาตามแนวทางของ TOD เป็น 6 โซน ได้แก่
     โซนที่ 1 MICE City พัฒนาพื้นที่แบบผสมผสานพาณิชยกรรมรองรับศูนย์กลางการค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้สถานี เช่น ศูนย์การค้า โรงแรม และศูนย์การประชุมสัมมนา เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางมาติดต่อธุรกิจ
     โซนที่ 2 Livable City พื้นที่การพัฒนาที่อยู่อาศัย เช่น อพาร์ตเมนต์ใช้เช่า คอนโดมิเนียม หรือบ้านจัดสรร ด้วยรูปแบบการสันทนาการที่ทำเพิ่มศักยภาพการอยู่อาศัยให้ดีขึ้น
     โซนที่ 3 Creativity Economy พื้นที่พัฒนาย่านพาณิชยกรรมในลักษณะอาคารสำนักงาน
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และบริการแบบครบวงจร
     โซนที่ 4 Active District พื้นที่พัฒนาย่านพาณิชยกรรมแบบผสมผสาน มีทั้งศูนย์การค้า
ศูนย์ค้าปลีก รวมถึงธุรกิจบริการรูปแบบใหม่ เช่น Start up ธุรกิจดิจิตอล 
     โซนที่ 5 Park Society เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่นันทนาการ รองรับนักท่องเที่ยวที่มาประชุม
เชิงปฏิบัติการ (workshop) หรือคนในชุมชนที่มาใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ทุกเพศทุกวัย
     โซนที่ 6 Society District พื้นที่สนับสนุนกิจกรรมรวมถึงธุรกิจบริการรูปแบบใหม่ เช่น ศูนย์การแพทย์และบริการด้านสาธารณสุข และศูนย์การเรียนรู้และการศึกษา เป็นต้น เป็นต้นแบบของนวัตกรรมใหม่ที่จะส่งเสริมให้เมืองพัทยาน่าสนใจมากขึ้น
     อย่างไรก็ตาม สนข. จะประมวลผลการศึกษา 3 เมืองต้นแบบ TOD ทั้งจังหวัดขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา และชลบุรี เป็นพื้นที่นำร่องการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการเดินทางที่มีศักยภาพ สนับสนุนศักยภาพเมืองให้น่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และเป็นรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 16 มกราคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.