เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 169,213,447 hits to-date.   This site has seen 169,213,447 hits to-date.   This site has seen 169,213,447 hits to-date.   This site has seen 169,213,447 hits to-date.   This site has seen 169,213,447 hits to-date.   This site has seen 169,213,447 hits to-date.   This site has seen 169,213,447 hits to-date.   This site has seen 169,213,447 hits to-date.   This site has seen 169,213,447 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทม.ศรีราชา รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชารวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างจริงจัง

Image

     ที่ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย  ทิมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาล แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ และเป็นการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการไทย เทศบาลเมืองศรีราชา จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างจริงจัง โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้บุคลากรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้
     1.ด้านความโปร่งใส จะปฏิบัติราชการโดยให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมและตรวจสอบในการปฏิบัติงาน
     2.ด้านความรับผิดชอบ จะปฏิบัติราชการตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการบริหารงาน 
     3.ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ไม่ใช้ตำแหน่งในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน
     4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน และสืบทอดวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวง มีความละอายและเกรงกลัวที่จะทุจริตดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต รักษาไว้ซึ่งเกียรติของข้าราชการ 
     5.ด้านคุณธรรมการทำงานของหน่วยงาน โดยกำหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงาน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 26 กันยายน 2021
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.