เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 174,714,551 hits to-date.   This site has seen 174,714,551 hits to-date.   This site has seen 174,714,551 hits to-date.   This site has seen 174,714,551 hits to-date.   This site has seen 174,714,551 hits to-date.   This site has seen 174,714,551 hits to-date.   This site has seen 174,714,551 hits to-date.   This site has seen 174,714,551 hits to-date.   This site has seen 174,714,551 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
24 เมษายน วันเทศบาล พิมพ์

     เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดพิธีทำบุญวันเทศบาล 24 เมษายน รำลึกความสำคัญการก่อตั้ง

Image

     ที่ห้องประชุมเมืองท่า ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญวันเทศบาล 24 เมษายน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี โดยมีพระครูนิวิฐศรีทธาคุณ เจ้าอาวาสพวัดบ้านนาใหม่ เจ้าคณะตำบลบางละมุง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง
     โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็น "วันเทศบาล" นับตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล ซึ่งถือเป็นองค์กรปกครองในระดับท้องถิ่น ตามหลักการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นดำเนินการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเอง
     เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดขึ้นตาม "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2534" และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น "เทศบาลนครแหลมฉบัง" เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
     ทั้งนี้ เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) และฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) ซึ่งได้กำหนดพื้นที่แหลมฉบังเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา รองรับการขยายตัวของชุมชนที่เป็นผลมาจากการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม โดยการดำเนินการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกระหว่างประเทศ นิคมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก อุตสาหกรรมขนส่ง ก่อสร้างทางรถไฟสายท่าเรือแหลมฉบังเพื่อการเชื่อมต่อกับทางรถไฟสายท่าเรือกรุงเทพฯ – สัตหีบ และก่อสร้างอาคารเคหะชุมชนแหลมฉบัง ฯลฯ
     ลักษณะพิเศษที่สำคัญของเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้แก่ การจัดตั้งจากชุมชนเมืองที่มีพื้นที่ครอบคลุม 2 อำเภอ คือ พื้นที่บางส่วนของอำเภอศรีราชาและบางส่วนของอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการประทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นผู้ควบคุมดูแลแทน ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 958/2534 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 และมีการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก "เทศบาลตำบลเป็นเทศบาลนคร" เป็นแห่งแรก โดยให้เหตุผลว่าเทศบาลมีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  นอกจากนี้ เทศบาลนครแหลมฉบังยังมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลดังกล่าวอีก 6 ประการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านที่อยู่อาศัยและปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม ด้านการควบคุมความปลอดภัย ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านกีฬา
       สำหรับคำขวัญเทศบาลนครแหลมฉบัง. "แหลมฉบัง ถิ่นโรงงาน ย่านท่าเรือ มากเหลือโรงกลั่น"

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 26 พฤศจิกายน 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.