• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 173,852,302 hits to-date.  This site has seen 173,852,302 hits to-date.  This site has seen 173,852,302 hits to-date.  This site has seen 173,852,302 hits to-date.  This site has seen 173,852,302 hits to-date.  This site has seen 173,852,302 hits to-date.  This site has seen 173,852,302 hits to-date.  This site has seen 173,852,302 hits to-date.  This site has seen 173,852,302 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทม.ศรีราชา จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชา จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ปี 2565

Image

     ที่  ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา มีนายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ปี 2565 โดยมี เจ้าหน้าที่เทศบาล และพนักงานจ้าง กว่า 50 คน ร่วมการอบรม
     โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มงคล สามารถ พร้อมคณะวิทยากร นักวิชาการอิสระ ที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นผู้บรรยายพิเศษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้มีการพัฒนาด้านอารมณ์ ด้านสังคม และจิตใจ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงการทำงานเป็นทีม การบริการเป็นเลิศ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผู้มาใช้บริการ รวมทั้งเกิดความรักความสามัคคีภายในหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำรงตนและยึดมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส มีจิตสาธารณะไม่เลือกปฏิบัติ โดยคำนึง ถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 15 สิงหาคม 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.