เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,871,408 hits to-date.   This site has seen 176,871,408 hits to-date.   This site has seen 176,871,408 hits to-date.   This site has seen 176,871,408 hits to-date.   This site has seen 176,871,408 hits to-date.   This site has seen 176,871,408 hits to-date.   This site has seen 176,871,408 hits to-date.   This site has seen 176,871,408 hits to-date.   This site has seen 176,871,408 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทม.ศรีราชา ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต พิมพ์

     นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ

Image

     ที่  ลานด้านหน้าเทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ได้กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ
     โดย นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ขอประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองศรีราชา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งขอให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ดังต่อไปนี้
     1. ด้านการเปิดเผย โปร่งใส มีส่วนร่วม และตรวจสอบได้
     2. ด้านความรับผิดชอบพร้อมตอบสนอง มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติราชการ
     3. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ปราศจากการทุจริต มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และบังเกิดประโยชน์สูงสุด ลดขั้นตอน ระยะเวลา และภาระค่าใช้จ่าย
     4. ด้านการเชิดชูคุณธรรมนำความรู้ มุ่งปลูกฝังค่านิยม สร้างความรับรู้ ทัศนคติ ให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมืออาชีพ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปฏิบัติราชการและการดำเนินชีวิต หน่วยงานมีมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการที่ชัดเจน โดยไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.