• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,960,750 hits to-date.  This site has seen 178,960,750 hits to-date.  This site has seen 178,960,750 hits to-date.  This site has seen 178,960,750 hits to-date.  This site has seen 178,960,750 hits to-date.  This site has seen 178,960,750 hits to-date.  This site has seen 178,960,750 hits to-date.  This site has seen 178,960,750 hits to-date.  This site has seen 178,960,750 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ผู้ใหญ่ปิง เข้ารับรางวัล ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 พิมพ์

     “นายปพนพัชญ์ ณัฐดุลพานิช” (ผู้ใหญ่ปิง)  เข้ารับรางวัล “ ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566” จากมท.1 พร้อมมอบโอวาท เน้นย้ำ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

Image

     วันนี้ (10 ส.ค. 66) ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายปรีชา เดชพันธุ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนส่วนราชการระดับกระทรวง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมครอบครัว และภาคีเครือข่าย ร่วมพิธี

Image

Image

Image

     โอกาสนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 โดยในครั้งนี้ นายปพนพัชญ์ ณัฐดุลย์พานิช (ผู้ใหญ่ปิง) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้เข้ารับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมของอำเภอศรีราชา ประจำปี2566 ด้วย ซึ่งเป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูลเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2566 ในครั้งนี้
     พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อผลสำเร็จของงานตามภารกิจของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และเป็นผู้เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้รับความไว้วางใจและได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญให้รับผิดชอบการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาประเทศในหลากหลายภารกิจ โดยครอบคลุมทั้งในด้านความมั่นคง สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข จึงขอขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่านได้มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง มุ่งมั่นขับเคลื่อนการทำงานเพื่อสร้างศรัทธา สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อยังผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ เพื่อเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสืบไป”
     ด้าน นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานกำเนิด “สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” โดยให้ราษฎรในหมู่บ้านพิจารณาเลือกผู้ใหญ่บ้านของตนเองเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 หรือเมื่อ 131 ปีมาแล้ว ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกเพื่อมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเทความรู้ ความสามารถในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 20 กรกฎาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.