เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,873,312 hits to-date.   This site has seen 176,873,312 hits to-date.   This site has seen 176,873,312 hits to-date.   This site has seen 176,873,312 hits to-date.   This site has seen 176,873,312 hits to-date.   This site has seen 176,873,312 hits to-date.   This site has seen 176,873,312 hits to-date.   This site has seen 176,873,312 hits to-date.   This site has seen 176,873,312 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชลบุรี เปิดรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2566 – 2570 พิมพ์

     ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

Image

     วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวอสิตรา รัตตะมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน

Image

     สำหรับการประชุมในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 250 คน ได้แก่ ส่วนราชการในจังหวัดในสังกัดส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งประกอบด้วย หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนภาคประชาสังคม และประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของพื้นที่ต่อไป
     นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดความ “มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีจุดเน้นการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยให้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนประเทศโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี ที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญและเป็นต้นแบบในการพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนนำพาประเทศให้ก้าวพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางภายในปี 2580

Image

Image

     ทั้งนี้ กลไกที่สำคัญ คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำแผนที่เกิดจากการบูรณาการจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน และผู้แทนของพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ทั้งศักยภาพและปัญหาของพื้นที่โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ เป็นผู้ที่ประสานให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ ตามกรอบวงเงิน ที่รัฐบาลกำหนด
     สำหรับการประชุมในวันนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและความเห็นและนำไปขยายผลเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล เพื่อให้แผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจน เป็นไปตามอัตลักษณ์และบริบทของจังหวัดชลบุรี และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่รัฐบาลกำหนด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดชลบุรีอย่างยั่งยืนต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.