เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,034,020 hits to-date.   This site has seen 176,034,020 hits to-date.   This site has seen 176,034,020 hits to-date.   This site has seen 176,034,020 hits to-date.   This site has seen 176,034,020 hits to-date.   This site has seen 176,034,020 hits to-date.   This site has seen 176,034,020 hits to-date.   This site has seen 176,034,020 hits to-date.   This site has seen 176,034,020 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เมืองพัทยาเปิดแผนพัฒนารับอนาคต พิมพ์

     ระดมสมองประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา เปิดแผนพัฒนารับอนาคต

Image

     มีรายงานว่า นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา ครั้งที่ 5/2566 โดยมีสมาชิกคณะที่มาจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคการเมืองท้องถิ่น ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นรับการเติบโตในอนาคต ที่ห้องประชุม 242 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

Image

     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้เมืองพัทยาจัดทำแผนการดำเนินงานของเมืองพัทยาขึ้น ซึ่งมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงานของเมืองพัทยาที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงานและโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ของเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ โดยให้รวมแผนงาและโครงการพัฒนาจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน

Image

     ทั้งนี้ เมืองพัทยาได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามระเบียบฯ กำหนดให้แผนการดำเนินงานเมืองพัทยาจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ เมืองพัทยาจึงจัดคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยาเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังกล่าวขึ้น
     โดยร่างการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2566-2570) มีโครงการที่ขอเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 24 โครงการ งบประมาณรวม 5 ปี ทั้งสิ้น 1,415,150,580 บาท หน่วยงานที่ขอเพิ่มเติมโครงการ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักช่างจำนวน 10 โครงการ งบประมาณรวม 647,540,380 บาท สำนักช่างสุขาภิบาล จำนวน 7 โครงการ งบประมาณรวม 735,310,000 บาท
     สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ งบประมาณรวม 2,086,000 บาท  เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน จำนวน 5 โครงการ งบประมาณรวม 30,150,000 บาท สำนักปลัดเมืองพัทยา จำนวน 1 โครงการ งบประมาณรวม 642,000 บาท
     ครุภัณฑ์ที่เพิ่มเติมทั้งสิ้น จำนวน 23 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น งบประมาณรวม 8,780,600 บาท ประกอบด้วย สำนักปลัดเมืองพัทยา จำนวน 4 รายการ งบประมาณรวม 545,600 บาท สำนักการศึกษา จำนวน 12 รายการ งบประมาณรวม 4,960,000 บาท สำนักช่างสุขาภิบาล จำนวน 5 รายการ งบประมาณรวม 72,600,000 บาท สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 รายการ งบประมาณรวม 1,675,000 บาท
     แผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 โดยมีโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5 ปี เป็นเงิน 125,000,000 บาท หน่วยงานที่ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 75,000,000 บาท สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000,000 บาท ครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น จำนวน 1 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น งบประมาณรวม 186,000 บาท ประกอบด้วย สำนักช่างสุขาภิบาล จำนวน 1 รายการ งบประมาณรวม 186,000 บาท โดยคณะกรรมการได้มีการพิจารณาเพื่อหาเห็นชอบและนำข้อเสนอแนะต่างๆ ตามแนวทางก่อนส่งแผนฯ ให้นายกเมืองพัทยาประกาศใช้ต่อไป

Image

Image


 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 08 ธันวาคม 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.