• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,319,890 hits to-date.  This site has seen 178,319,890 hits to-date.  This site has seen 178,319,890 hits to-date.  This site has seen 178,319,890 hits to-date.  This site has seen 178,319,890 hits to-date.  This site has seen 178,319,890 hits to-date.  This site has seen 178,319,890 hits to-date.  This site has seen 178,319,890 hits to-date.  This site has seen 178,319,890 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมคณะกรรม คพ.อ. อำเภอศรีราชา พิมพ์

     นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานการประชุมคณะกรรม คพ.อ. อำเภอศรีราชา เพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือ และการปฏิบัติการขจัดความยากจน ของประชาชนในพื้นที่

Image

 

     ที่ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีราชา นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คพ.อ.) อำเภอศรีราชา  โดยมี คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

Image

Image

Image

Image

     โดยวาระการประชุมเน้นไปที่ ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอศรีราชา ด้วยรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชนในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัย จึงให้จัดตั้งศูนย์ อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพื้นที่ โดยใช้ระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) ซึ่งเป็นระบบ Big Data ของภาครัฐที่สามารถระบุได้ว่า กลุ่มเป้าหมายนั้นอยู่ที่ไหน มีปัญหาในมิติอะไรบ้าง โดยแบ่งออกเป็น 5 มิติ ได้แก่ มิติการศึกษา มิติสุขภาพ มิติความ เป็นอยู่ มิติรายได้ และมิติการเข้าถึงบริการรัฐ 
     ต่อด้วยโครงการฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจน ตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีราชา ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจน  ตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของครัวเรือนยากจน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง  และร่วมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. (40,000 บาท/คน  โดยวัตถุประสงค์การจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อหาแนวทางลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพื้นที่

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 21 มิถุนายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.