• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,320,490 hits to-date.  This site has seen 178,320,490 hits to-date.  This site has seen 178,320,490 hits to-date.  This site has seen 178,320,490 hits to-date.  This site has seen 178,320,490 hits to-date.  This site has seen 178,320,490 hits to-date.  This site has seen 178,320,490 hits to-date.  This site has seen 178,320,490 hits to-date.  This site has seen 178,320,490 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมคณะกรรมการสนับหนุนการจัดและขันเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา ครั้งที่ 1/2567 พิมพ์
เมืองพัทยาขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ
 
Image 

วันที่ 14 มี.ค.67 ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับหนุนการจัดและขันเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งมีนายรัตชัย สุทธิเดชานัย ในฐานะประธานกรรมการร่วม คจ.สพ. พร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะทำงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม 

ตามที่เมืองพัทยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา (คจ.สพ.) เพื่อให้การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา เกิดความสำเร็จเป็นรูปธรรมตามเจตนารมณ์แห่ง พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 40 กำหนดให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) กำหนด Image 
 
เมืองพัทยาจึงได้ดำเนินการจัดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้ภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายเปิดกว้าง เพื่อให้ได้มติและข้อเสนอที่ชัดเจน โดยได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในงานสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยาครั้งที่ 2 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่พัทยา เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมและรายงานผลการถอดบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566

รวมถึงแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพชุมชนเกาะล้าน เมืองพัทยา โดยการทบทวน "ธรรมนูญสุขภาพชุมชนเกาะล้าน" ทำความรู้จัก เข้าใจ และเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท. และกระบวนการออกแบบแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพชุมชนเกาะล้าน ปลุกพลังประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา สมอง ใจ มือ และขาซึ่งเริ่มวิเคราะห์ตั้งแต่การมองเห็น คิด รู้สึกอย่างไร จนนำไปสู่การลงมือทำและจังหวะก้าวเดินต่อไป โดยได้มีการวางประเด็นขับเคลื่อนธรรมนูญฯ ในเบื้องต้น ได้แก่ การขับเคลื่อนการรักษาความปลอดภัย (กู้ชีพ) ทางบกและทางน้ำ, การจัดการสุนัขจรจัดในชุมชน, การจัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ ใสใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม จัดการขยะในชุมชน ด้วยชุมชนเพื่อชุมชน, การจัดการและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ลดหวาน มัน เค็ม ในชุมชน โดยมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเกาะล้านด้วย

และในเวลาต่อมาได้มีนำเสนอการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยาและธรรมนูญกลุ่มอาชีพเพิ่มเติม เพื่อเป็นภาคีชุดใหม่ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่จัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยา และธรรมนูญกลุ่มอาชีพโดยใช้เป็นกรอบ ทิศทาง อ้างอิงการจัดแผนของเมือง หรือการเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา และกองทุนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อการวางแนวทางการสร้างการรับรู้และการสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยา และธรรมนูญกลุ่มอาชีพ แบบ online และ onsite โดยการประสานงานกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อให้ความคิดเห็นและร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยา และธรรมนูญกลุ่มอาชีพ โดยผ่านกระบวนการออกแบบกลไกการขับเคลื่อนเชิงประเด็นและกำหนดตัวชี้วัด โดยมีระยะเวลาความสำเร็จสะท้อนผลลัพธ์ให้เกิดรูปธรรม นำไปสู่การสื่อสาร ขยายผลนวัตกรรมทางสังคมต่อไป
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 21 มิถุนายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.