• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,206,354 hits to-date.  This site has seen 178,206,354 hits to-date.  This site has seen 178,206,354 hits to-date.  This site has seen 178,206,354 hits to-date.  This site has seen 178,206,354 hits to-date.  This site has seen 178,206,354 hits to-date.  This site has seen 178,206,354 hits to-date.  This site has seen 178,206,354 hits to-date.  This site has seen 178,206,354 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
”บอร์ดกทท.“ จี้งานก่อสร้างและพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส3 พร้อมเร่งปรับยุทธศาสตร์และ Master พิมพ์
”บอร์ดกทท.“ จี้งานก่อสร้างและพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส3 พร้อมเร่งปรับยุทธศาสตร์และ Master ของการท่าเรือ/ท่าเรือแหลมฉบังใหม่
ให้เป็นไปตามเป้าสอดรับนโยบายของรัฐบาลเศรษฐา ทวีศิลป์ มุ่งให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค (Logistic Hub)โดยเร็ว
 
 Image 
 
 วันที่ 3 มิ.ย.67 นายชยธรรม์ พรหมศร ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
ได้นำคณะกรรมการและที่ปรึกษาบอร์ดพร้อมด้วย  นายเกรียงไกร  ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร กทท.
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และลงพื้นที่ ณ ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อ รับทราบปัญหา และ ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 
Image
 
ส่วนที่ 1 งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน ส่วนการถมทะเล เพื่อเร่งรัดติดตามการ แก้ไขปัญหาในการ ดำเนินงานให้ โครงการ สามารถแล้วเสร็จตรงเวลา
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของสัญญา ที่ได้ทำไว้พร้อม ทั้งได้เดินทางไปตรวจการดำเนินงาน รับทราบปัญหาเพื่อ แก้ไข ให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการขนส่งตู้สินค้าเชื่อมต่อทางเรือเข้ากับทางรถไฟ  ของ Single Rail Transfer Operator : SRTO  ซึ่งหากการดำเนินการมีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ จะช่วยให้การขนส่ง สินค้า ผ่านช่องทางนี้มากขึ้น เป็นการลด ปริมาณการขนส่ง ทางถนนลง ซึ่งจะ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

 Image 

ที่ต้องการ บรรลุวัตถุประสงค์ในการ ลดต้นทุน การขนส่ง logistics ในระบบการขนส่งสินค้า ของประเทศโดยรวม ด้วยการบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพ
การขนส่งทางน้ำกับทางราง ที่มีต้นทุนถูกกว่า ให้ไร้รอยต่อแบบ Seamless Multimodal Transport ให้เกิด เป็นรูปธรรม โดยเร็ว
นอกจากนี้คณะฯยังได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของบริษัท ฮัทชิสัน เทอร์มินัล จำกัด ณ ท่าเทียบเรือชุด D 
รวมถึงรับทราบการนำระบบ รถบรรทุกไร้คนขับ autonomous truck ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า และมี เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ในการปฏิบัติการ
เพื่อยกระดับศักยภาพความปลอดภัยและ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย Green Transport ตลอดถึง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการของท่าเรือดังกล่าวในปัจจุบันและมี แผนที่จะขยายการให้บริการเพิ่มขึ้นในอนาคต
 สำหรับการลงพื้นที่ติดตาม งานก่อสร้างในส่วนของ งานถมทะเล ในโครงการ พัฒนา ท่าเรือแหลมฉบังเฟสที่ 3 
ผู้แทน กลุ่มผู้รับเหมางาน ในกลุ่มกิจการร่วมค้า CNNC ได้รายงานความคืบหน้า ของการดำเนินงาน

 Image 

ที่ปัจจุบันได้มีการเร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยได้เพิ่มแรงงาน เครื่องจักร และเรือขุด Grab Dredger เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ทำให้ ปัจจุบันมีขีดความ สามารถในการขุดดินได้วันละ 2.3 ล้านลูกบาศก์เมตร และคาดว่าจะสามารถส่งมอบ งานก่อสร้างถมทะเลที่แล้วเสร็จ ใน
พื้นที่ F1 ของ  โครงการฯ ให้แก่ กทท.  ได้ทันภายในเดือนกรกฎาคมนี้
 นายชยธรรม์ฯ กล่าวว่า  แม้ว่าตัวแทนผู้รับเหมาจะรายงานว่าได้ดำเนินการเร่งรัด งานขุดและถมทะเลด้วยการเพิ่ม เครื่องจักรและแรงงานแล้ว 
แต่จาก รายงานของผู้ควบคุมงานพบว่า ปัจจุบัน ผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ในแต่ละสัปดาห์ ยังมีความล่าช้าจากแผนฯอยู่  จึงได้กำชับให้ผู้บริหารกทท.ใส่ใจ
ติดตามคุณภาพการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุในสัญญาจ้างควบคู่ไปกับการเร่งรัดแก้ปัญหาในรายละเอียดกับกลุ่มผู้รับเหมากิจการร่วมค้าฯ
เพื่อให้งานแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  ซึ่งเป้าหมายสำคัญต่อไปคือ งานก่อสร้างถมทะเลต้องแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบพื้นที่ F
และพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 3 ทั้งหมดให้กทท. ได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ระบุในสัญญา เพื่อให้กทท.สามารถส่งมอบพื้นที่ถมทะเลที่แล้วเสร็จดังกล่าว
ให้กับผู้รับสัมปทาน ได้ตามสัญญาสัมปทาน ที่กทท. ได้เซ็นไว้กับผู้รับสัมปทาน เพื่อทำการ พัฒนา ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ได้ แล้วเสร็จตามแผนฯต่อไป
 
Image  

 นอกจากนี้นายชยธรรม์ ยังได้กล่าวว่า การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่งหลากหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการขนส่งทางน้ำที่มีความสำคัญและถือเป็น gateway ในการขนส่ง นำเข้าและส่งออก สินค้าระหว่างประเทศ
เป็นส่วนช่วยสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นรากฐาน
ในการสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่ง Logistics Hub ของภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย
 “ที่สำคัญในการลงพื้นที่และประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งนี้ได้พบว่า แผนยุทธศาสตร์แผนแม่บทการพัฒนาและแผนปฏิบัติการของการท่าเรือฯ
รวมถึงแผนแม่บทการพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบังจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย โดยกำหนดโจทก์ให้กับผู้บริหารการท่าเรือฯ
ไปเร่งรัดดำเนินการร่วมกับพันธมิตรท่าเรือชั้นนำในต่างประเทศ ของกทท.เพื่อให้ สามารถกำหนดเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการที่ทันสมัย
สอดรับกับเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล นำเสนอบอร์ด คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นชอบ
นำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค (Logistic Hub) ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว” นายชยธรรม์กล่าว
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 14 มิถุนายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.