• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,827,928 hits to-date.  This site has seen 178,827,928 hits to-date.  This site has seen 178,827,928 hits to-date.  This site has seen 178,827,928 hits to-date.  This site has seen 178,827,928 hits to-date.  This site has seen 178,827,928 hits to-date.  This site has seen 178,827,928 hits to-date.  This site has seen 178,827,928 hits to-date.  This site has seen 178,827,928 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
โครงการอบรมความปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ประจําปี 2567 พิมพ์
เทศบาลเมืองศรีราชา จัดโครงการอบรมความปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ประจําปี 2567 หลักสูตร ผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวง และ การสุขาภิบาลอาหาร 
 
Image   
 
ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา ได้จัดโครงการอบรมความปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ประจําปี 2567 หลักสูตร ผู้ประกอบกิจการ 
โดยมี นายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  เป็นประธานเปิดโครงการ  ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา  กล่าวรายงาน 
   

Image   
 
Image   
 
Image    
 
เนื่องด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ประชาชนต้องเร่งรีบในการประกอบอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตคนเองและครอบครัว จึงส่งผลให้พฤติกรรมการดําเนินชีวิต  มีการปรับเปลี่ยนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น   ซึ่งต้องอาศัยสิ่งอํานวยความสะดวกมากขึ้น การบริโภคก็เช่นกัน ประชาชนส่วนใหญ่นิยมซื้อาหารปรูงสำเร็จจากร้านค้า  ร้านสะดวกซื้อ  หรือรับประทานอาหารตามร้านอาหาร  หากอาหารที่ซื้อมา  นั้นไม่สะอาดและปลอดภัยอย่างเพียงพอแล้ว ก็จะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคอย่างแน่นอน 
 
Image   
 
Image   
 
อีกทั้งกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร พ.ศ.2561  หมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ประกอบกิจการและผ้สัมสังอาหาร  กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์  เพื่อให้สถานที่จําหน่ายอาหารมีสุขลักษณะที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
 
Image   
 
Image   
 
 เทศบาลเมืองศรีราชาจึงได้จัดอบรมให้กับผู้ประกอบร้านอาหารในหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ  จํานวน 50 ท่าน เพื่อให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฏหมาย กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร เรื่องการสุขาภิบาลอาหารสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกวิธีมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรุงประกอบอาหารให้ถูกต้องและถูกสุขลักษณะ  ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste  โดยมี  นายกฤษพล ขันธะกาด  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ , นางสาวสุภมาศ นาคสุทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  และ นางสาวกนกเรขา เกลี้ยงสะอาด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เข้าเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
 
Image   
 
Image   
 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 13 กรกฎาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.