• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,822,874 hits to-date.  This site has seen 178,822,874 hits to-date.  This site has seen 178,822,874 hits to-date.  This site has seen 178,822,874 hits to-date.  This site has seen 178,822,874 hits to-date.  This site has seen 178,822,874 hits to-date.  This site has seen 178,822,874 hits to-date.  This site has seen 178,822,874 hits to-date.  This site has seen 178,822,874 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
NASSEX Security Sriracha Exercise 2024 พิมพ์
กลุ่มไทยออยล์เปิดบ้านฝึกซ้อมใหญ่แผนรักษาความปลอดภัยเรือและท่าเรือ NASSEX Security Sriracha Exercise 2024 เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยท่าเรือ 

Image
 
วันนี้ (27 มิ.ย. 67) กลุ่มไทยออยล์จัดพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเรือและท่าเรือ NASSEX Security Sriracha Exercise 2024 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารสัฏฐิวรรษวิรุฬห์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณสุรชัย แสงสำราญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส-ด้านไฮโดรคาร์บอน และพลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ เป็นประธานร่วมเปิดพิธีการฝึกซ้อมฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะผู้บริหารกลุ่มไทยออลย์ เข้าร่วมพิธี Image
 
Image
 
ตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship & Port Facility Security Code หรือ ISPS Code) ท่าเรือไทยออยล์ ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับ-ส่งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ได้จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ และกำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเรือและท่าเรือ ที่ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้หากไม่สามารถกระทำได้จะต้องทำจัดการฝึกซ้อมฯ ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ แต่ต้องไม่เกินกรอบระยะเวลา 18 เดือน 
 
Image
 
Image
 
การฝึกซ้อมในครั้งนี้ กลุ่มไทยออยล์ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 ชลบุรี และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้จัดฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเรือและท่าเรือ ประจำปี 2567 ในเขตพื้นที่ท่าเรือของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ทดสอบแผนฉุกเฉินและมาตรการควบคุมป้องกันเรือและท่าเรือของบริษัทไทยออยล์ 2. ทดสอบการประสานงานและติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 3. บูรณาการแผนฉุกเฉินร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงการเฝ้าติดตามภัยคุกคามทางทะเล และ 4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสำคัญด้านการรักษาความปลอดภัยเรือและท่าเรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี 
 
Image
 
Image
 
พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ  กล่าวว่า “ขอบคุณที่หน่วยราชการในจังหวัดชลบุรี บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  ศรชล.ภาค1  และทัพเรือภาคที่ 1 ที่ได้ให้ความสำคัญในการฝึกซ้อม แผนรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) ภายใต้รหัสการฝึก NASSEX’24 ระหว่างวันที่ 27 – 28  กรกฎาคม 2567  ณ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการทดสอบการประสานงานระหว่างกองทัพเรือ  หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ในการปฏิบัติตามแผนงาน หน้าที่และภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ พื้นที่เขตท่าเรือพาณิชย์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนความรู้  ประสบการณ์ ให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  จึงนับได้ว่าการฝึกที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการฝึกที่จะสามารถช่วยทำให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติตามขั้นตอนมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างเข้มแข็ง และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานต่างๆต่อไปในอนาคต”  
 
Image
 
Image
 
ด้าน คุณสุรชัย แสงสำราญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-ด้านไฮโดรคาร์บอน กล่าวว่า “กลุ่มไทยออยล์ถือเป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยให้ความสำคัญในการดูแลความมั่นคงทางด้านพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผ่านมากลุ่มไทยออยล์ได้รับการสนับสนุนงานด้านความมั่นคงจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งพื้นที่ทางบกและทางทะเล ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปกป้องรักษาพื้นที่ของกลุ่มไทยออยล์ด้วยดีเสมอมา ต้องขอขอบคุณ หน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของกลุ่มไทยออยล์ ทั้งในสภาวะปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง ขอยืนยันความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 12 กรกฎาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.