เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 175,726,044 hits to-date.   This site has seen 175,726,044 hits to-date.   This site has seen 175,726,044 hits to-date.   This site has seen 175,726,044 hits to-date.   This site has seen 175,726,044 hits to-date.   This site has seen 175,726,044 hits to-date.   This site has seen 175,726,044 hits to-date.   This site has seen 175,726,044 hits to-date.   This site has seen 175,726,044 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเรื่องเงินกู้การศึกษา พิมพ์

ศาลแขวงชลบุรี จัดกิจกรรมไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลแขวงชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนางศิริพร เปรมาสวัสดิ์ สุรมณีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ

Image

       ศาลจังหวัดชลบุรีมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการนำระบบไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทมาปรับใช้ควบคู่ไปกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล เพื่อให้คู่ความได้เจรจาไกล่เกลี่ยและหาทางยุติข้อพิพาทร่วมกัน อันเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนอกจากการพิจารณาชี้ขาดคดีโดยผู้พิพากษา ทำให้คดีเสร็จสิ้นไปด้วยความรวดเร็ว สะดวกและเกิดความพึงพอใจกับคู่ความทุกฝ่ายมากที่สุด ทั้งนี้ ศาลแขวงชลบุรีได้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเกิดปัญหาทางการเงินในสังคมมากขึ้น อันอาจเกิดการฟ้องร้องคดีของสถาบันการเงินต่อศาลเป็นจำนวนมาก ศาลแขวงชลบุรีได้จัดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องขึ้น เพื่อให้คู่ความได้มีโอกาสเจรจาไกล่เกลี่ยและยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาล

       นายคมกริช พัฒระพิทักษ์ ผู้พิพากษาศาลแขวงชลบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ศาลยุติธรรมได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนระบบการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททั้งก่อนและหลังฟ้องคดีต่อศาล ศาลแขวงชลบุรีได้จัดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ขึ้นเพื่อให้คู่ความได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาไกล่เกลี่ยและตัดสินใจระงับข้อพิพาทด้วยตนเองก่อนนำคดีขึ้นสู่ศาล เป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับสถานบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของคู่ความทุกฝ่าย อันเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีและสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชนมากยิ่งขึ้น และในวันนี้ศาลแขวงชลบุรี ได้จัดกิจกรรมไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2552 ซึ่งเป็นการไกล่เกลี่ยระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากับลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระหนี้รุ่นปี 2542 – 2547 และถูกดำเนินคดีในปี 2552 จำนวน 155,000 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คู่ความได้ยุติข้อพิพาทก่อนนำคดีขึ้นสู่ความและเพื่อเผยแพร่ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชนทั่วไป

     นางศิริพร เปรมาสวัสดิ์ สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี กล่าวว่า ภารกิจหลักของศาลยุติธรรม คือ การอำนวยความยุติธรรมไห้แก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายสำคัญในการยุติข้อพิพาทให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมา ศาลยุติธรรมประสบปัญหาในการพิจารณาพิพากษาคดี เนื่องจากจำนวนผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ไม่ได้สัดส่วนกับปริมาณคดีที่ฟ้องร้องต่อศาล ทำให้การดำเนินคดีในศาลต้องใช่เวลานาน มีขั้นตอนยุ่งยาก ทั้งประชาชนผู้มีคดีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ดังนั้น การที่ศาลแขวงชลบุรีและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ร่วมกันนำระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องมาใช้ นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนได้เลือกใช้ช่องทางการยุติข้อพิพาทด้วยความสมัครใจและพึงพอใจร่วมกัน ส่งผลให้ปริมาณคดีที่เข้าสู้ศาลลดลงทำให้ลูกหนี้ผู้มีรายได้น้อยได้มีหนทางผ่อนปรนลดภาระหนี้หรือปลดหนี้ ด้วยความสะดวก รวดเร็วและลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอันเป็นประโยชน์แก่คู่ความทุกฝ่าย และประหยัดค่าใช้จ่าย อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอันมากด้วย

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 02 ตุลาคม 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.