เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,033,627 hits to-date.   This site has seen 176,033,627 hits to-date.   This site has seen 176,033,627 hits to-date.   This site has seen 176,033,627 hits to-date.   This site has seen 176,033,627 hits to-date.   This site has seen 176,033,627 hits to-date.   This site has seen 176,033,627 hits to-date.   This site has seen 176,033,627 hits to-date.   This site has seen 176,033,627 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
วันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2552 พิมพ์

จังหวัดชลบุรี จัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2552

Image

       เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2552 จังหวัดชลบุรี จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2552 และได้มอบพิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประพิธี ณ หอประชุมสุภรณ์ วีรวรรณ ชั้น2 โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

       เนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 เป็นวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 มีผลใช้บังคับ เป็น การจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน จึงกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือน การจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน การจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน มีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 หัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการมอบเกียรติบัตรยกย่อง สดุดีข้าราชการดีเด่น ในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

       นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีได้อ่านพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวรธรรมคติจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสารจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 1 เมษายน 2552 โดยมีใจความว่า

      พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2552

       การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมือง และแระชาชนทุกคน ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับจึงต้องทำความเข้าใจในความสำคัญข้อนี้ให้ถ่องแท้ แล้วเพียรพยายามปฏิบัติงานของตนด้วยความตั้งใจ จริงใจ และด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง เพื่อให้งานที่ทำบังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2552

       พระวรธรรมคติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2552

       ในบรรดาวันทั้งหลาย มีวันหนึ่งที่ได้รับกำหนดยกให้เป็นวันสำคัญของชาติ คือวันข้าราชการพลเรือนที่กำหนดให้เป็นวันที่ 1 เดือนเมษายน ของทุกปี ซึ่งเวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่งแล้ว แม้ว่าบรรดาข้าราชการพลเรือนทั้งหลายจะไม่เคยคิดถึงความสำคัญแห่งความเป็นข้าราชการของตนมากก่อนเลยในแต่ละวัน เมื่อมาถึงวันนี้ วันที่ได้ชื่อว่าวันข้าราชการพลเรือน น่าจะมีหลายท่านึกได้ถึงความสำคัญแห่งหน้าที่ความเป็นข้าราชการพลเรือนของตน ว่ามิได้เล็กน้อยหรือต่ำต้อยกว่าข้าราชการตำรวจ ทหาร เพียงแต่ว่าเป็นหน้าที่คนละอย่าง หน้าที่คนละอย่างที่มีความสำคัญไปคนละทางเท่านั้น แต่จะขาดความสำคัญอย่างไดอย่างหนึ่งหาได้ไม่ ดังเช่นประเทศไทยเรานี้จำเป็นอย่าง ที่สุดที่ต้องมีสถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และต้องมีข้าราชการตำรวจข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้โดยเด็ดขาดจริงๆ โดยเฉพาะข้าราชการพลเรือน แม้ไม่คิดให้ดีก็ย่อมไม่เห็นความสำคัญอย่างยิ่งของข้าราชการพลเรือน ที่ดูเหมือนเป็นคนเดินไปเดินมาทั่งไป ซึ่งความจริงไม่ใช่เช่นนั้น ข้าราชการพลเรือนมีความสำคัญมากจริงๆ สำหรับบ้านเมือง เพราะเหตุใดหรือ ขอให้คิดให้ดีจะเข้าใจข้าราชการพลเรือนที่ดีเป็นแบบอย่างของความดี ความมีเมตตาความมีน้ำใจ นั่นก็คือความมีธรรมตามที่สมเด็จพระบรมศาสนาทรงสอนไว้ด้วยพระมหากรุณาหาที่เปรียบมิได้ ข้าราชการพลเรือนที่อยู่ทั่วไป เป็นจำนวนมาก โอกาสที่จะสร้างความดี ความมีเมตตาความมีน้ำใจ ความมีธัมมะในพระพุทธศาสนาจึงมีมากยิ่งกว่าผู้ใดทั้งหลาย ขอจงภูมิใจในความมีบุญที่ยิ่งใหญ่นี้ ที่เป็นเหตุให้เกิดมามีโอกาส ที่ยากจะมีได้ทั่วไป ขอฝากข้าราชการพลเรือนทุกท่านไว้อย่าลืมความสำคัญของตนเอง จงมีเมตตา จงมีน้ำใจ จงมีธัมมะให้ยิ่งขึ้นทุกเวลานาที และสร้างความสามัคคีขึ้นในชาติ จะเป็นบุญเป็นกุศลพิทักษ์ให้ชีวิตรุ่งเรืองร่มเย็นได้ แม้ในท่ามกลางความร้อนและวุ่นวายของโลก ขออนุโมทนาอำนวยพร

       สารจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส วันข้าราชการพลเรือน

        เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2552 ผมขอส่งความปรารถนาดี มายังเพื่อนข้าราชการพลเรือทั่วประเทศด้วยจริงใจ

       ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ เป็นอันมาก โดยเฉพาะขณะนี้ทั่วโลกได้เผชิญกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจซึ่งทุกองค์กรต้องพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและต้องช่วยกันผลึกกำลังแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อฝ่าพันอุปสรรคต่างๆ ให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้ด้วยดี ข้าราชการพลเรือนในฐานะผู้ดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของแผ่นดิน เพื่ออำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน จึงต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบครอบระมัดระวัง และนำความรู้วิชาการต่างๆ มาปรับใช้ในการวางแผนและดำเนินการให้คุ้มค่า มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันจะต้องมีจิตสำนึกที่ดีทั่งในด้านการมีคุณธรรม ความชื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระองค์ท่าน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ผมของอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้เพื่อนข้าราชการทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญเพียบพร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา เพื่อจะได้เป็นพลังร่วมกันในสนขับเคลื่อนระบบราชการเกิดประสิทธิภาพ อำนวยประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและสร้างความผาสุกแก่ประชาชนสืบไป

       สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2551 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ซึ่งได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติ โดยพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำในสังกัดที่มีคุฤณสมบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ทั้งนี้ให้นำข้อมูลบุคคลการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 มาพิจารณาโดยจำแนกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มข้าราชการระดับ 6-8 กลุ่มข้าราชการ ระดับ 1-5 และกลุ่มลูกจ้างประจำ ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2551 ได้พิจารณาจากข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการต่างๆ ที่เป็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย สมควรเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2551 จำนวน 3 ดังนี้ 1 กลุ่มข้าราชการระดับ 6-8 ได้แก่ นางสุนีย์ แก้วอุไร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 7 ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต1 กลุ่มข้าราชการระดับ 1-5 ได้แก่ นางสาววรรณี หิรัญศรี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 5 สังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี และกลุ่มลูกจ้างประจำ ได้แก่ นางวรีย์ ปินใจ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น3 สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ซึ่งทั้ง 3 รายดังกล่าวได้เดินทางไปรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

       หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปอีกว่าข้าราชการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอีก 7 ท่าน ได้แก่ 1.นางจรินทร์ ยินดีสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานสาธารณสุข 7 2.นายวัชรินทร์ ทองเลิศ ตำแหน่งบุคลากร 7ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต3 3.นายภัควัต ขันธหิรัญ ตำแหน่งปลัดอำเภอสังกัดที่ว่าการอำเภอศรีราชา 4.นางวิไล สวัสดิสรรพ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี5สังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี 5.นางจันทิมา ทองคำ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี5 สังกัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6.นางโศรดา กุลวานิช ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ5 สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และ7.นางสาววราภรณ์ เฮงไล้ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งเสริมการเกษตร 5 สังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีประธานในพิธีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีการปฏิบัติงานทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด สมควรได้รับการพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2551 จังหวัดชลบุรีจึงได้จัดทำประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการต่อไป

Image

Image Image Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 08 ธันวาคม 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.