เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 163,887,623 hits to-date.   This site has seen 163,887,623 hits to-date.   This site has seen 163,887,623 hits to-date.   This site has seen 163,887,623 hits to-date.   This site has seen 163,887,623 hits to-date.   This site has seen 163,887,623 hits to-date.   This site has seen 163,887,623 hits to-date.   This site has seen 163,887,623 hits to-date.   This site has seen 163,887,623 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน พิมพ์

วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เปิดโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

Image

      วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เปิดโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เพื่อพลังขับเคลื่อนสู่ความเข็มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2552 โดยมีนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

       ตามที่คณะรัฐมนตรี ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการดังกล่าว

        นางนิภา เจียมโฆสิต ผู้อำนวยการวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน พลังขับเคลื่อนสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน รวมพลังทุกหน่วยงานส่งเสริมวัฒนธรรมสายใยชุมชนสู่ชุมชน เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน มุ่งให้ประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง ยึดหลักพึ่งตนเอง พัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมแห่งเรียนรู้เน้นการมีส่วนร่วมในการคิด การลงมือทำ และการร่วมรับประโยชน์ การนำความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ความเชื่อตามหลักศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง โดยให้หน่วยงานในท้องถิ่นจัดตั้งโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนขึ้นในทุกตำบล และจัดทำกิจกรรม โครงการ แผนงานยุทธศาสตร์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เพื่อบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดตามลำดับต่อไป

       สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ ได้มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานวัฒนธรรมอำเภอ ประธานวัฒนธรรมตำบล ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน และนักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 150 คน โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ นายอำนวย จั่นเงิน อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม บรรยายในหัวข้อการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมอำเภอ และหมู่บ้าน และการดำเนินงานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

        นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมเป็นเรื่องสำคัญของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมในอยู่ในวิถีทางที่ถูกที่ควรและเหมาะสม การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนรวมพลังทุกหน่วยงานส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนสู่ชุมชน เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม การผลักดันให้โครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชนเป็นไปอย่างประสบความสำเร็จต้องอาศัยหลายๆ หน่วยงานจึงจะเกิดผลสำเร็จ การแก้ปัญหาทางสังคม ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจะเกิดขึ้น โดยการสร้างองค์กรประชาคมในพื้นที่เกิดความเข้มแข็งอันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน จึงทำให้โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนประสบความสำเร็จลงได้

       นอกจากนี้โครงการดังกล่าวได้มีการไปศึกษาดูงาน เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่ได้ และจะทำให้ประชาชนได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมเพิ่มคุณทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันส่งผลให้สังคมไทยเป็นปกติสุข และวัฒนธรรมไทยได้รับการสืบทอดต่อไป

Image Image

Image Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.