เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 167,713,558 hits to-date.   This site has seen 167,713,558 hits to-date.   This site has seen 167,713,558 hits to-date.   This site has seen 167,713,558 hits to-date.   This site has seen 167,713,558 hits to-date.   This site has seen 167,713,558 hits to-date.   This site has seen 167,713,558 hits to-date.   This site has seen 167,713,558 hits to-date.   This site has seen 167,713,558 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
EECประชุมพลังสตรีทสม.ขับเคลื่อนการทำงานเชิงพื้นที่ พิมพ์

     EEC เดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานเชิงพื้นที่ จัดประชุมสร้างพลังการมีส่วนร่วมกลุ่มสตรี ทสม. พร้อมผลักดันสร้างเครือข่ายเพื่อความเข้าใจการใช้ประโยชน์ที่ดินและร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

Image

     วันที่ 27 พ.ย.63 ที่โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและการมีส่วนร่วมสตรีในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่พบว่ามีบทบาทสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน EEC รวมถึงสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่อนโยบาย EEC โดยให้กลุ่มพลังสตรีร่วมเป็นกระบอกเสียงและขยายเครือข่าย เผยแพร่ข้อมูลในเรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น และร่วมกันเฝ้าระวังการใช้ที่ดินควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC
     ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC นั้น เป็นการพัฒนาต่อจากโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเดิม ทำให้เกิดการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศครั้งใหญ่ มีฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่สำคัญ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่  และการจ้างงานในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เพียบพร้อม มีคุณภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ 
     จากการพัฒนาที่เกิดขึ้น สกพอ. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนผังในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2562 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา   ซึ่งยุทธศาสตร์ของโครงการที่สำคัญจำเป็นจะต้องปรากฏในแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้มีพื้นที่รองรับโครงการลงทุนเหล่านี้อย่างเหมาะสม พร้อมกับกำหนดลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของพื้นที่
     สกพอ.จึงมีแนวคิดในการบูรณาการความร่วมมือสู่ภาคประชาชนในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยการส่งเสริมให้เครือข่ายสตรีในพื้นที่ 3 จังหวัด EEC ได้มีบทบาทสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในกลไกการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนผัง EEC ให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพในพื้นที่และเอกลักษณ์ของชุมชน สร้างความเป็นอยู่ที่ดี เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่กับการสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง สำหรับกลุ่มอาสาพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม.  เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการ การเฝ้าระวังปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีกระบวนการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายระดับพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถร่วมเป็นภาคีเครือข่ายที่ดีและเป็นมิติใหม่ของการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งนี้กลุ่มสตรีที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้สวนใหญ่เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ซึ่งได้ทำการคัดเลือกมาจากพื้นที่ EEC จังหวัดละ 60 คน เพื่อเปิดโอกาสและสร้างความเท่าเทียมกันของกลุ่มสตรี ให้เกิดการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ EEC ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.