• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 168,090,606 hits to-date.  This site has seen 168,090,606 hits to-date.  This site has seen 168,090,606 hits to-date.  This site has seen 168,090,606 hits to-date.  This site has seen 168,090,606 hits to-date.  This site has seen 168,090,606 hits to-date.  This site has seen 168,090,606 hits to-date.  This site has seen 168,090,606 hits to-date.  This site has seen 168,090,606 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
นายก ทต.บางละมุง แถลงนโยบาย 5 ด้าน พร้อมลุยการทำงานเพื่อท้องถิ่น พิมพ์

     นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง เปิดห้องประชุมแถลงนโยบาย 5 ด้าน พร้อมลุยการทำงานเพื่อท้องถิ่นตามที่ได้รับปากพี่น้องประชาชน สท.แนะเพิ่มนโยบายต่างๆ ให้ครอบคลุม

Image

     วันที่ 9 มิ.ย.64 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางละมุง จ.ชลบุรี เทศบาลตำบลบางละมุง ได้จัดให้มีการเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ รักความสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลบางละมุง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
     ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง ได้กล่าวแถลงนโยบายการทำงานหลังจากได้รับการรับรองตำแหน่งอย่างเป็นทางการต่อสภาเทศบาลตำบลบางละมุง โดยยังคงให้ความสำคัญในนโยบาย 5 ด้าน หลักตามที่ได้แสดงวิสัยทัศน์หาเสียงกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางละมุง ประกอบด้วย
     1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งสร้างความสะดวกสบายให้ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลตำบลบางละมุง โดยมีแนวทางการดำเนินงานคือ การก่อสร้างและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง รวมทั้งระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะอย่างครอบคลุม และปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพทั่วเขตเทศบาล
     2.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ต้องมีการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเป็นสมดุลต่อระบบนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน ทั้งเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมของเมือง ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วางระบบแก้ไขปัญหามลพิษ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น อาทิ สวนสาธารณะ ลานกีฬา และสวนหย่อม รักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ของเทศบาล ส่งเสริมการใช้พลังงานธรรมชาติและจัดระเบียบเรื่องสุนัขจรจัด
     3.นโยบายด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้ประชาชนเพื่อความเพียงพอต่อการดำรงชีวิต ทั้งการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพเสริม ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวด้วยการสร้าง 1 ชุมชน 1 แลนด์มาร์ค ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้า OTOP และส่งเสริมให้พื้นที่เทศบาลเป็นจุดพักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก
     4.นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งเรื่องการส่งเสริมด้านการศึกษาท้องถิ่น การจัดทุนการศึกษา การให้โอกาสใก้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ส่งเสริมด้านการกีฬา ด้วยการเพิ่มสถานที่ออกกำลังกาย แก้ปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนภาครัฐในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนในเชิงบูรณาการ และ
     5.นโยบายด้านการเมือง มุ่งเน้นการบริหารเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บริการรถปฐมพยาบาลฉุกเฉิน 24 ชม. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน สนับสนุนงบประมาณดำเนินการต่างๆ โดยประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน พัฒนารายได้ของท้องถิ่นด้วยการจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรม การบริการเชิงรุก สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และยกระดับชุมชนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
     ทั้งนี้ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางละมุงในวันนี้ ได้มีตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล นำเสนอให้คณะผู้บริหารเทศบาลได้เพิ่มรายละเอียดของนโยบายต่างๆ ทั้งการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาปากท้อง ปัญหาหนี้สินของประชาชน ซึ่งทางนายกเทศมนตรีเทศบาลบางละมุงได้ชี้แจงและรับปากว่าจะได้นำข้อเสนอต่างๆ มาปรับใช้เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปด้วย
     ข่าวรายงานด้วยว่าได้มีแต่งตั้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางละมุง โดยการรับรองของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง เป็นคนลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ประกอบด้วย นางณัฐธิณีย์ เชิดฉาย ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี นางสาวทิพย์วิมล หอมขจร ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี นายกัณป์ชสาน รัตนะ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายบุญเลิศ แก้วจินดา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งให้นายธนัท ประทุมแดง ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้วยเช่นกัน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2021
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.